/
x

Chính / Mục lục / dữ liệu và ổ đĩa / Phần sao lưu / Acronis Cloud Storage

Acronis Cloud Storage

Softline đề xuất Acronis Cloud Storage

Giấy phép sản phẩm

Acronis Cloud Storage. 1 Year Subscription License

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  250 GB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  4.912.000 đ 4.912.000 đ 4.912.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  500 GB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  8.202.000 đ 8.202.000 đ 8.202.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  2 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  28.647.000 đ 28.647.000 đ 28.647.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  3 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  43.452.000 đ 43.452.000 đ 43.452.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  4 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  57.552.000 đ 57.552.000 đ 57.552.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  5 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  70.712.000 đ 70.712.000 đ 70.712.000 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Acronis Cloud Storage. Subscription License Renewal for 1 Year

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  250 GB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  4.912.000 đ 4.912.000 đ 4.912.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  500 GB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  8.202.000 đ 8.202.000 đ 8.202.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  1 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  14.782.000 đ 14.782.000 đ 14.782.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  2 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  28.647.000 đ 28.647.000 đ 28.647.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  3 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  43.452.000 đ 43.452.000 đ 43.452.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  4 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  57.552.000 đ 57.552.000 đ 57.552.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  5 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  70.712.000 đ 70.712.000 đ 70.712.000 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Acronis Cloud Storage. 3 Years Subscription License

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  250 GB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  10.552.000 đ 10.552.000 đ 10.552.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  500 GB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  17.132.000 đ 17.132.000 đ 17.132.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  1 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  31.232.000 đ 31.232.000 đ 31.232.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  2 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  60.842.000 đ 60.842.000 đ 60.842.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  3 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  89.512.000 đ 89.512.000 đ 89.512.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  4 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  120.767.000 đ 120.767.000 đ 120.767.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  5 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  148.027.000 đ 148.027.000 đ 148.027.000 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Acronis Cloud Storage. Subscription License

 1. »
  500 GB, 5 Year
  giấy phép SCBBEKLOS41
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  500 GB, 5 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  24.182.000 đ 24.182.000 đ 24.182.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  »
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  1 TB, 5 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  44.157.000 đ 44.157.000 đ 44.157.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  »
  250 GB, 5 Year
  giấy phép SCABEKLOS41
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  250 GB, 5 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  15.017.000 đ 15.017.000 đ 15.017.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  »
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  2 TB, 5 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  86.222.000 đ 86.222.000 đ 86.222.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  »
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  3 TB, 5 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  126.877.000 đ 126.877.000 đ 126.877.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  »
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  4 TB, 5 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  171.057.000 đ 171.057.000 đ 171.057.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  »
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  5 TB, 5 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  209.597.000 đ 209.597.000 đ 209.597.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  »
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  1 TB, 1 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  14.782.000 đ 14.782.000 đ 14.782.000 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Acronis Cloud Storage. Subscription License Renewal for 3 Years

 1. {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  250 GB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  10.552.000 đ 10.552.000 đ 10.552.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  500 GB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  17.132.000 đ 17.132.000 đ 17.132.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  1 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  31.232.000 đ 31.232.000 đ 31.232.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  2 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  60.842.000 đ 60.842.000 đ 60.842.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  3 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  89.512.000 đ 89.512.000 đ 89.512.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  4 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  120.767.000 đ 120.767.000 đ 120.767.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  5 TB
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  148.027.000 đ 148.027.000 đ 148.027.000 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế

Acronis Cloud Storage. Renewal Subscription License

 1. »
  250 GB, 5 Year
  giấy phép SCABHKLOS41
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  250 GB, 5 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  15.017.000 đ 15.017.000 đ 15.017.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  »
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  2 TB, 5 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  86.222.000 đ 86.222.000 đ 86.222.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  »
  500 GB, 5 Year
  giấy phép SCBBHKLOS41
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  500 GB, 5 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  24.182.000 đ 24.182.000 đ 24.182.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  »
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  1 TB, 5 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  44.157.000 đ 44.157.000 đ 44.157.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  »
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  5 TB, 5 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  209.597.000 đ 209.597.000 đ 209.597.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  »
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  4 TB, 5 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  171.057.000 đ 171.057.000 đ 171.057.000 đ — giá cho 1 giấy phép
  »
  {{ quantity }}  cái. với tổng tiền
  x
  3 TB, 5 Year
  Giá của một giấy phép
  Thông thường, bạn mua càng nhiều giấy phép, thì giá của mỗi giấy phép càng rẻ.
  126.877.000 đ 126.877.000 đ 126.877.000 đ — giá cho 1 giấy phép
* Giá không bao gồm thuế
Miêu tả

Chương trình Acronis Cloud Storage là giải pháp sao lưu lưu trữ đám mây từ xa để bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy và khôi phục sau sự cố mà không cần khởi động hệ thống. Acronis Cloud Storage giữ an toàn cho dữ liệu trong quá trình truy cập, lưu trữ và truyền tải bằng cách sử dụng tiêu chuẩn mã hóa AES-256. Ngoài ra, tất cả các trung tâm dữ liệu của Acronis đều sử dụng công nghệ phòng chống sự cố thế hệ mới nhất.

Acronis Cloud Storage là một gói đăng ký sao lưu đám mây ngoại tuyến dễ sử dụng, biến bất kỳ sản phẩm Acronis Backup hoặc Acronis Backup Advanced nào thành một giải pháp sao lưu đám mây kết hợp giàu tính năng. Người dùng nhận được một bộ nhớ từ xa an toàn và có thể mở rộng để sao lưu dữ liệu và hệ thống, có sẵn mọi lúc và mọi nơi.

Các tính năng chính:

 • Bắt đầu sao lưu vào kho lưu trữ đám mây cục bộ và từ xa chỉ trong một bước đơn giản (bất kể sản phẩm sao lưu doanh nghiệp Acronis bạn sử dụng là gì).
 • Sao lưu ổ đĩa, phân vùng, máy chủ và bất kỳ dữ liệu nào vào bộ nhớ Acronis Cloud.
 • Phục hồi dễ dàng và nhanh chóng mọi dữ liệu - tệp, thư mục, ứng dụng và thậm chí toàn bộ hệ thống.
 • Các bản sao lưu an toàn được đảm bảo trong Trung tâm dữ liệu cục bộ Acronis Cấp 4 với độ bảo mật cao và chứng nhận SSAE-16.